Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 06 tháng cuối năm 2024