Đảm bảo chất lượng giáo dục

ThS.GVC. Nguyễn Tuyết Khanh

SĐT: 0913.047.373

EMAIL: khanhnt@qbu.edu.vn

– Phụ trách công tác đánh giá các chương trình đào tạo: Là đầu mối tổ chức và triển khai công tác tự đánh giá, thẩm định các chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần; tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động tự đánh giá, kết quả thực hiện khuyến nghị sau đánh giá ngoài các chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo định kỳ năm học;

– Phụ trách công tác phản hồi của sinh viên đã hoàn thành chương trình đối với các chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra khi hoàn thành chương trình đào tạo; tổ chức công tác thẩm định đề thi các hệ đào tạo

– Tham gia công tác đánh giá trường đại học và công tác lấy ý kiến phản hồi từ các nguồn thông tin về hoạt động giảng dạy và giáo dục trong nhà trường;

– Tham mưu xây dựng hệ thống công cụ đánh giá, cơ sở dữ liệu về chương trình đào tạo, đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, hoạt động học tập của sinh viên, học viên, việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

– Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

 

 

ThS.GV. Hoàng Thị Ngọc Bích

SĐT: 0905.503.268

EMAIL: bichhtn@qbu.edu.vn

– Phụ trách công tác đánh giá cơ sở giáo dục: là đầu mối tổ chức, trực tiếp triển khai và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Phụ trách việc quản lý và lưu trữ hồ sơ, phôi văn bằng chứng chỉ, tem bảo hiểm, xác minh văn bằng chứng chỉ, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan theo định kỳ.

– Phụ trách hoạt động xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu và công cụ phục vụ đánh giá cơ sở giáo dục đại học; công tác đánh giá các chương trình đào tạo;

– Hỗ trợ công tác khuyến nghị sau đánh giá Nhà trường;

– Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

 

 

 

 

ThS.VC. Nguyễn Thị Thúy

SĐT: 0988.201.205

EMAIL: thuynt@qbu.edu.vn

– Phụ trách Tổ in phôi văn bằng chứng chỉ;

– Phụ trách công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; phản hồi của cán bộ, giảng viên, nhân viên về hoạt động quản lý của viên chức quản lý; phản hồi về sự phục vụ của đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên và cơ sở vật chất;

– Phụ trách công tác ba công khai theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác công khai của Nhà trường

– Tham gia công tác tự đánh giá trường đại học và chương trình đào tạo;

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

 

 

 

 

ThS.VC. Lê Quốc Hoàng 

SĐT: 0888.073.738

EMAIL: hoanglq@qbu.edu.vn

– Phụ trách công tác in phôi văn bằng, chứng chỉ; in văn bằng, chứng chỉ; giấy chứng nhận tốt nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ của sinh viên;

– Phụ trách trang tin điện tử của Phòng trên trang web Nhà trường;

– Phụ trách công tác khuyến nghị sau đánh giá Nhà trường;

– Phụ trách việc tổ chức thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả công tác phản hồi của đơn vị tuyển dụng lao động, cựu sinh viên để cập nhật vào cơ sở dữ liệu chung toàn trường (về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo; tình hình việc làm và thu nhập sau tốt nghiệp 6 tháng và 12 tháng; mức độ đáp ứng về kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp của sinh viên); phát triển hệ thống CSDL và công cụ phục vụ cho công tác đánh giá các chương trình đào tạo;

– Tham gia công tác tự đánh giá trường đại học.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.