Lãnh đạo Phòng

 

TRƯỞNG PHÒNG

ThS.GVC. Nguyễn Đại Thăng

SĐT: 0933.927.969

Email: thangnd@quangbinhuni.edu.vn

– Phụ trách chung các công tác của Phòng Thanh tra – ĐBCLGD như: công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng, nền nếp làm việc của đơn vị; chủ trì các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp của Phòng;

– Chịu trách nhiệm chung về tổ chức các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng, bao gồm công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh; công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, đề thi và văn bằng, chứng chỉ;

– Chỉ đạo xây dựng, duyệt và ký nháy văn bản tham mưu về các quyết định, quy định, quy chế thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh; công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, đề thi và văn bằng, chứng chỉ trước khi trình cấp trên ký; ký chọn đề thi và đáp án đề thi kết thúc học phần; duyệt và ký nháy các văn bản in, sao về văn bằng chứng chỉ;

– Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra theo quyết định; công tác đánh giá trường đại học và chương trình đào tạo;

– Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên và một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS.GVC. Đoàn Kim Phúc

SĐT: 0913.295.765
Email: phucdoankim@gmail.com

– Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về hoạt động các công tác: Bộ phận công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác đề thi, tổ chức xây dựng đề thi và ngân hàng đề thi theo chuẩn đầu ra; tổ chức hoặc chủ trì các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp của Bộ phận;

– Chỉ đạo xây dựng, duyệt và ký nháy văn bản tham mưu về công văn, kế hoạch, báo cáo về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác đề thi, tổ chức xây dựng đề thi và ngân hàng đề thi theo chuẩn đầu ra trước khi trình cấp trên ký;

– Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra theo quyết định; kiểm tra nền nếp dạy học theo phân công;

– Phụ trách nội dung và đăng tin, bài, văn bản thuộc nhiệm vụ của Bộ phận thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công tác đề thi, xây dựng đề thi và ngân hàng đề thi theo chuẩn đầu ra trên Website Trường; công tác biên tập các tin hoạt động của Phòng;

– Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên và một số nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng và Hiệu trưởng.

   

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS.GVC. Trần Công Trung

SĐT: 0979.181.699
Email: tranctvn@gmail.com

– Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về hoạt động các công tác: Bộ phận công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác văn bằng, chứng chỉ; tổ chức hoặc chủ trì các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp của Bộ phận;

– Chỉ đạo xây dựng, duyệt và ký nháy văn bản tham mưu về công văn, kế hoạch, báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong, xây dựng các chính sách chất lượng bên trong, công tác ba công khai của Nhà trường khi trình cấp trên ký;

– Phụ trách việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng các chiến lược và kế hoạch hoạt động bảo đảm chất lượng của Nhà trường; công tác tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo định kỳ năm và theo các kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác đánh giá trường đại học và chương trình đào tạo;

– Phụ trách nội dung và đăng tin, bài, văn bản thuộc nhiệm vụ của Bộ phận công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác văn bằng, chứng chỉ trên Website Trường;

– Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Hiệu trưởng.