Quyết định về việc kiểm tra hồ sơ chuyên môn của khoa, bộ môn, giảng viên và giáo vụ các Khoa thuộc Trường Đại học Quảng Bình